Andrzej Barański: Uczciwość w biznesie się opłaca (wideo)

Wyrosłem w atmosferze wielkiej chwały przemysłu w międzywojennej Polsce. Ojciec, który zakładał firmę "Herbewo", po jej nacjonalizacji przesiedział 6 lat w komunistycznym więzieniu za obronę... Więcej »

Dobra rzadkie i ubodzy

Papież Franciszek ustanowił ostatnią niedzielę (19 listopada 2017) przed Uroczystością Chrystusa Króla Światowym Dniem Ubogich. Papież pragnie zwrócić uwagę, że miłość wobec bliźniego w potrzebie musi... Więcej »

PAFERE otwiera się na myśl Chestertona

Był zdecydowanym zwolennikiem wolności i własności. Jednocześnie odrzucał kapitalizm z jego monopolami jak i socjalizm z jego wszechwładzą państwa – jako ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm... Więcej »

Szwajcarzy o Polsce i Polakach - na Święto Niepodległości

Szwajcaria, choć to kraj leżący stosunkowo blisko Polski, wydaje się dość odległy. Pod wieloma względami. Z okazji Święta Niepodległości mogliśmy wysłuchać wiele życzeń i pozdrowień z zagranicy - pozdrawiali... Więcej »

Inflacja jest tą formą podatku, który można nałożyć bez ustawy
Milton Friedman


STATUT
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Fundacja pod nazwą „Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona jest przez Jana Michała Małka, zwanego dalej „Fundatorem”.
 
§ 2
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa;
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
    terenowe;
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą;
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony;
6. Fundacja może posługiwać się akronimem „PAFERE-Polska”;
7. Fundacja może używać pieczęci i odznak z napisem „Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji
    i Rozwoju Ekonomicznego” lub „PAFERE-Polska”.
 
§ 3
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
 
§ 4
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji
 
§ 5
Celem Fundacji jest:
1) krzewienie wiedzy ekonomicznej, a w szczególności edukacja w dziedzinie wolnego rynku
     i rozumienia zależności między etyką a gospodarką,
2) rozwój badań w dziedzinie ekonomii,
3) promocja idei wolnego rynku,
4) promocja idei samorządności obywatelskiej,
5) krzewienie odpowiedzialności obywatelskiej.
 
§ 6
Fundacja realizuje cele, wskazane w § 5, poprzez:
1) sponsorowanie publikowania książek, artykułów, esejów i innych publikacji;
2) prowadzenie badań nad bieżącymi problemami ekonomicznymi, gospodarczymi i przedstawianie ich
     rozwiązań;
3) organizowanie prelekcji, konferencji, seminariów i publicznych dyskusji;
4) sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkursów;
5) ułatwianie wymiany informacji i promowanie publicznej dyskusji na tematy wchodzące w zakres
    celów Fundacji, w tym drogą internetową;
6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i możliwej współpracy z innymi fundacjami, instytucjami i
    organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji, a w szczególności współpraca z
    Polish-American Foundation for Economic Research and Education w Stanach Zjednoczonych
    Ameryki Północnej;
7) współpracę z władzami lokalnymi w dziele realizacji celów Fundacji;
8) udział w niepartyjnych kampaniach społecznych oraz referendalnych;
9) działalność wydawniczą;
10) prowadzenie serwisów internetowych.
 
Rozdział III
Majątek Fundacji
 
§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100 zł), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatora, oraz składniki majątkowe, nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 
§ 8
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3) dochodów ze zbiórek publicznych.
4) zwrotu części ponoszonych kosztów publikacji książek, broszur i innych materiałów edukacyjnych,
    poprzez ich sprzedaż.
 
§ 9
Fundacja nie może korzystać z dotacji i subwencji, pochodzących ze Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, za wyjątkiem zwolnień z podatków i opłat.
 
Rozdział IV
Organy Fundacji
 
§ 10
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.
 
§ 11
1. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundator oraz osoby przyjęte przez Radę Fundacji do swego grona
    bezwzględną większością głosów.
2. Rada Fundacji jest niezależna od Zarządu Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 
§ 12
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji .
 
§ 13
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie:
1) śmierci,
2) złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji,
3) wykluczenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
 
§ 14
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie członków Zarządu Fundacji i ich odwoływanie
2) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
4) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań
    finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
5) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
6) podejmowanie uchwał w zakresie zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym majątku
    nieruchomego Fundacji,
7) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane
    w tym celu przez Radę Fundacji kontroli gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież
    badania celowości, gospodarności i legalności poczynionych wydatków,
8) ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji,
9) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
10) podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
11) powołanie Rady Programowej,
12) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,
13) zawieranie przez wydelegowanego członka Rady Fundacji umów o pracę z członkami Zarządu
      Fundacji,
14) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań o wartości przewyższającej
      jednorazowo kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
 
§ 15
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach oraz za pośrednictwem sesji telekomunikacyjnych.
    W posiedzeniach lub w sesjach może uczestniczyć, bez prawa głosu, Prezes Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na
    wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji, w terminie nie dłuższym
    niż jeden miesiąc od daty wpływu wniosku.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą poczty elektronicznej lub listów poleconych wysłanych
    na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności większości członków Rady Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu lub na sesji
    członków, z wyłączeniem sytuacji określonych niniejszym Statutem. W razie równej ilości głosów
    rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Rada może obradować bez formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli obecni są wszyscy jej
    członkowie, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu do jego odbycia.
7. W przypadku głosowania nad uchwałą podczas sesji telekomunikacyjnych, wszyscy członkowie
     Rady Fundacji uczestniczący w tym głosowaniu, przesyłają niezwłocznie na ręce Przewodniczącego
     Rady Fundacji podpisany przez nich tekst uchwały, z zaznaczeniem czy głosowali za, czy przeciw
     podjęciu uchwały czy też wstrzymali się od głosu. Dopuszczalne jest przesłanie uchwały za 
     pośrednictwem poczty Rady Fundacji elektronicznej w formie skanu. Przewodniczący Rady Fundacji
     stwierdza ważność podjętej uchwały i zawiadamia o jej podjęciu Zarząd Fundacji.
 
§ 16
1. Zarząd Fundacji liczy od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu , pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu.
 
§ 17
1. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład Zarządu Fundacji
    nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni wszystkie funkcje do czasu objęcia ich
    przez nowy Zarząd Fundacji. W razie zmian w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji, okres
    pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego
    Zarządu Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
    1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
    2) śmierci członka Zarządu Fundacji.
    3) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.
 
§ 18
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie kwestie, nie przekazane do zakresu
    kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
    1) przygotowywanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
    2) organizowanie działalności statutowej Fundacji,
    3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
    4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
    5) zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.
 
§ 19
Do ważności uchwał Zarządu Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym wymagany jest udział co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 
§ 20
Formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności między jego członkami może określać uchwalony przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji regulamin.
 
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwaj
    Członkowie Zarządu Fundacji łącznie.
2. Zarząd Fundacji może zaciągać zobowiązania, jednorazowo do limitu kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy)
    złotych włącznie.
3. Rozporządzenia majątkiem o wartości przewyższającej kwotę 10.000 złotych wymagają zgody Rady
    Fundacji wyrażonej w formie uchwały.
 
§ 22
1. Dla realizacji określonych zadań Zarząd Fundacji może powołać wydzielone jednostki organizacyjne.
2. Zarząd określa strukturę organizacyjną wydzielonej jednostki, zakres i zasady jej działalności,
    a także środki do realizacji zadań i sposób ich wykorzystania.
 
§ 23
1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową, jako organ doradczy i opiniujący.
2. Rada Programowa składa się z przedstawicieli świata nauki i życia publicznego, aktywnych na polu,
    określonym przez cele Fundacji.
3. Rada Programowa wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zwołać, za zgodą
    Przewodniczącego Rady Programowej,konferencję Rady Programowej.
5. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady
    Programowej, uchwalany na jej pierwszej konferencji.
6. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
    połowy swych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Członkostwo w Radzie Programowej jest honorowe.
 
Rozdział V
Zmiana Statutu
 
§ 24
Zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej większością 2/3 składu Rady Fundacji.
 
Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji
 
§ 25
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na wniosek
    zainteresowanych stron.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia i jego warunków podejmuje Rada Fundacji większością 2/3
    składu Rady Fundacji.
 
§ 26
O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji większością 3/4 składu Rady Fundacji. Likwidacja następuje w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 
§ 27
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji;
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
    1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
    2) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań ora spieniężenie majątku Fundacji,
    3) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych, pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
    4) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji
        z rejestru.
 
§ 28
Środki majątkowe, pozostałe po likwidacji Fundacji, zostaną przekazane Polish-American Foundation for Economic Research and Education z siedzibą w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub jej następcom prawnym, a w przypadku braku takich następców – Caritasowi Archidiecezji Warszawskiej.
 
Rozdział VII
Przepisy szczegółowe dotyczące majątku Fundacji
 
§ 29

 

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników, lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.


Do pobrania: Oryginalny akt powołania Fundacji wraz z aktualnym statutem