Andrzej Barański: Uczciwość w biznesie się opłaca (wideo)

Wyrosłem w atmosferze wielkiej chwały przemysłu w międzywojennej Polsce. Ojciec, który zakładał firmę "Herbewo", po jej nacjonalizacji przesiedział 6 lat w komunistycznym więzieniu za obronę... Więcej »

Dobra rzadkie i ubodzy

Papież Franciszek ustanowił ostatnią niedzielę (19 listopada 2017) przed Uroczystością Chrystusa Króla Światowym Dniem Ubogich. Papież pragnie zwrócić uwagę, że miłość wobec bliźniego w potrzebie musi... Więcej »

PAFERE otwiera się na myśl Chestertona

Był zdecydowanym zwolennikiem wolności i własności. Jednocześnie odrzucał kapitalizm z jego monopolami jak i socjalizm z jego wszechwładzą państwa – jako ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm... Więcej »

Szwajcarzy o Polsce i Polakach - na Święto Niepodległości

Szwajcaria, choć to kraj leżący stosunkowo blisko Polski, wydaje się dość odległy. Pod wieloma względami. Z okazji Święta Niepodległości mogliśmy wysłuchać wiele życzeń i pozdrowień z zagranicy - pozdrawiali... Więcej »

Inflacja jest tą formą podatku, który można nałożyć bez ustawy
Milton Friedman

Do czego prowadzi próba podważenia lub niestosowania się do prawa podaży i popytu?

Prezentujemy pracę, która zdobyła wyróżnienie w konkursie ogłoszonym w 2013 roku przez Fundację PAFERE, a skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół średnich, pt.: "Lekceważenie prawa popytu i podaży". Dziś praca Kingi Dachtery, uczennicy I klasy Technikum Architektury Krajobrazu w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy.


*  *  *

Dla większości z nas znaczący i bardzo decydujący wpływ na wybór towarów ma cena. Kiedy uznamy, że cena produktu jest bardzo wysoka to nie decydujemy się na jego zakup. Natomiast jeżeli zobaczymy, że wartość artykułu jest atrakcyjna  w stosunku do ceny to kupimy go i najprawdopodobniej w większej ilości. W ten sposób jest kształtowany popyt i podaż, a tym samym będziemy wpływać na cenę produktów.

Popyt jest to ilość towarów lub też usług, którą kupujący jest gotowy nabyć przy określonym poziomie cen w danym miejscu i czasie. Popyt na dany towar lub usługę maleje wraz ze wzrostem ich ceny (wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażonej w pieniądzach). Wzrost ceny na dane dobro lub usługę nie zawsze prowadzi do spadku popytu. Na zmianę ceny wpływa paradoks Veblana (popyt wzrasta ze wzrostem ceny) zjawisko to dotyczy takich rzeczy jak np. luksusowe samochody, wina, dzieła sztuki, zegarki.

Popyt jest także kształcony prze czynniki poza cenowe. Najważniejszymi spośród nich są: wysokość dochodów nabywców- czyli wraz ze wzrostem tych oto dochodów zwiększa się popyt , moda, gust – zależy to od sezonu w którym dany kolor czy fason jest modny wtedy będzie się lepiej i szybciej sprzedawać, liczba ludności- coraz większa ilość konsumentów, tym większy popyt na dany towar (usługę).

Ceny usług i towarów są kształtowane w wyniku wzajemnego oddziaływania  popytu jaki i podaży. Kiedy podaż jest wyższa od popytu to występuję nadwyżka rynkowa (wielkość podaży danego dobra przewyższa wielkość popytu, a cena tego dobra jest wyższa niż cena równowagi rynkowej) , żeby zlikwidować tą nadwyżkę rynkową  należy obniżyć cenę, albo ograniczyć wielkość produkcji.

Najważniejsze poza cenowe czynniki kształtujące podaż to: koszty produkcji (koszty surowców), liczba sprzedawców (producentów) danego towaru/usług, czynniki klimatyczne jak np. rolnictwie.

Prawo podaży danego towaru lub usług zmienia się wraz ze wzrostem ceny.

Wraz ze zmianą poszczególnych cen towarów i usług zmniejsza się wielkość popytu na nie.

Miarą służącą do określenia wpływu zmian popytu na cenę jest współczynnik elastyczności cenowej popytu). Jeżeli współczynnik wynosi jeden, to znaczy, że popyt jest naturalny , jeśli jego wartość jest większa od 1 to popyt jest elastyczny (procentowa zmiana popytu jest większa niż procentowa zmiana cen). Mniejsza od1 wartość oznacza, że popyt jest nieelastyczny. Taki popyt związany jest z  żywnością czy lekarstwami. Nawet gdy ich cena wzrasta, to popyt zmienia się w niewielkim stopniu.


Czynniki wpływające na popyt to:
- dobra cena
- jakość
- dochody konsumenta
- tradycja
- pora roku
- religia
- chęć wyróżniania się z tłumu
- ceny dóbr komplementarnych (uzupełniających).

Spadek popytu mogą wywołać następujące czynniki:
- wzrost ceny dobra komplementarnego (wzajemnie się uzupełniającego);
- spadek ceny dobra substytucyjnego („zastępującego” dane dobro);
- spadek dochodów;
- zmiana gustów na niekorzyść dobra;
- spadek liczby nabywców.

Czynniki kształtujące wielkość podaży:
- eksport oraz import
- cele przedsiębiorstwa
- cele dóbr substytucyjnych (zamienników) i komplementarnych (uzupełniających)
- czynniki przypadkowe np. pogoda
- liczba producentów na danym rynku
- technologia
- postęp technologiczny
- dotacje

Prawo podaży polega na tym, że wielkość podaży danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżeniu się cen towarzyszy spadek wielkości podaży. Poziom wielkości podaży, tak jak poziom wielkości popytu zależy od ceny towaru.Krzywa podaży - przestawia zależność między ceną a wielkością podaży (jej przebieg wskazuje nam wzrost ceny)

Krzywa popytu - przedstawia zależność między ceną a wielkością popytu.
Przedstawiony mechanizm rynkowy czyli ogół wzajemnych zależności między popytem a podażą i ceną towarów oraz usług może zostać zachwiany poprzez interwencjonizm Państwa.

Przykład 1.

Państwo bardzo restrykcyjnie ustala wysokość podatków Przez sam fakt, że są one bardzo wysokie część pracujących ludzi „ucieka” w tzw. szarą strefę. Naturalną sprawą jest, że zmniejszają się wpływy do budżetu państwa z uwagi na mniejszą liczbę osób płacących podatki. Budżet nie ma wystarczających środków aby wesprzeć najbiedniejszą grupę społeczeństwa. Prowadzi do dużych różnic między mieszkańcami kraju.
   
Przykład 2.
Polityka monetarna państwa ma charakter łagodny - ekspansywny i zwiększa się podaż pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia. Jeśli pieniędzy na rynku jest za dużo to popyt na towary i usługi przewyższa ich podaż co prowadzi do pojawienia się inflacji. Ceny towarów rosną - wzrasta ich podaż, jednak po pewnym 1czasie ludzie zaczynają „uciekać” od pieniędzy wydając je przed obawą kolejnych podwyżek. Zaczyna brakować towarów itd.
   
Przykład 3.
Stosowane są dopłaty państwa na niektóre towary i usługi np. kredyty. Dla wzrostu popytu w ważne dla państwa działy gospodarki ceny niektórych towarów utrzymywane są sztucznie na niższym poziomie, lub też próbuje się zwiększyć popyt na te produkty. Dostępność kredytów konsumpcyjnych jest bardzo wysoka, wzrasta popyt a podaż nie jest w stanie go zaspokoić. Oczywiście wzrastają ceny produktów a przez to i inflacja.
   
Przykład 4.
Państwo przymierza się do podniesienia akcyzy na alkohol i papierosy. Duża część „zwolenników” tych używek nie będzie w stanie kupić ich w nowej wyższej cenie. Naturalną rzeczą jest , że ograniczy się ich zakup, co nie oznacza , że zmniejszy się ich spożycie. Część klientów (nawet spora) zacznie zaspakajać swoje potrzeby w inny sposób np. kupując je z nielegalnego źródła lub wytwarzać samodzielnie.

Przykład 5.
Państwo ustala kwoty najmu lokali użytkowych w danym mieście np. Poznaniu. Dotychczasowa cena wahała się w granicach 25-50zł/m2. Rozbieżność wynikała z lokalizacji i standardu lokali. Byli najemcy na lokale o niższym standardzie i tacy, którzy wymagali pomieszczeń luksusowych. Po ustaleniu stałej  ustalonej odgórnie stawki w wysokości np. 40zł/m2 część najemców zmuszona była zrezygnować z wynajmu. Ci najemcy, którzy skłonni byli zapłacić nawet powyżej podanej stawki nie znajdowali pomieszczeń o wymaganym standardzie, ponieważ stała cena nie motywowała nikogo do podwyższania standardu lokalu. W rezultacie część pomieszczeń stała niezagospodarowana, niszcząc swoją strukturę i nie przynosząc zysku swoim właścicielom. Ponad to część najemców dotychczas znajdujących zatrudnienie dla siebie i swojej rodziny pozostała bez pracy.

Kinga Dachtera


Foto.: niezlomni.com

Data dodania: 2014-03-05 15:30:00
Artykul przeczytano 5153 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.